Notowania

ulc
16.10.2012 22:27

Kontrola w ULC. Resort transportu opublikował wstępne wyniki

Wnioski kontroli zostały opublikowane na stronie internetowej ministerstwa transportu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Stanisław Kowalczuk/East News)

Brak systemowego podejścia do wydawania koncesji przewoźnikom lotniczym, uchybienia w organizacji pracy Urzędu Lotnictwa Cywilnego, luki w procedurach - to najważniejsze wnioski z _ Projektu wystąpienia pokontrolnego _ resortu transportu w ULC.

Na zdjęciu minister infrastruktury, Sławomir Nowak

Wnioski zostały opublikowane na stronie internetowej ministerstwa transportu. Jak poinformowano, od 20 sierpnia br. do 14 września br. kontrolerzy resortu transportu przeprowadzili w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego doraźną kontrolę dotyczącą koncesji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego. Kontrolą objęto okres od 2010 r. do 20 sierpnia 2012 roku.

W _ Projekcie wystąpienia pokontrolnego _ przypomniano, że prezes ULC udziela koncesji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego na podstawie przepisów unijnych oraz ustawy Prawo lotnicze. Zgodnie z zapisami Prawa lotniczego szef ULC m.in. udziela koncesji, odmawia jej udzielenia, zmienia ją, zawiesza ją na czas określony, wydaje koncesję tymczasową oraz cofa koncesję.

_ Wyniki kontroli wskazują na występowanie nieprawidłowości i uchybień w badanym obszarze, których kierownictwo ULC nie dostrzegało. Ocenę powyższą uzasadniają ustalenia w zakresie przyjętej organizacji pracy, stwierdzone luki w procedurach, nieskuteczność działań podejmowanych przez ULC wobec podmiotów wykonujących lotniczą działalność gospodarczą, brak systemowego podejścia do procesu wydawania koncesji _ - czytamy w dokumencie.

Z _ Projektu wystąpienia pokontrolnego _ wynika, że we wszystkich poddanych kontroli postępowaniach stwierdzono niezachowanie należytej staranności w dokumentowaniu czynności mających znaczenie dla toku postępowania. _ W wielu przypadkach dokumentacja wytypowanych do kontroli postępowań w procesie udzielenia koncesji była niekompletna. Stwierdzono brak dokumentowania wezwań do uzupełnienia wniosku bądź udzielenia dodatkowych wyjaśnień drogą telefoniczną lub w wyniku spotkań z przedstawicielami wnioskodawców _ - ustalili kontrolerzy.

Stwierdzono też liczne uchybienia w wybranej do kontroli dokumentacji postępowań, takie jak: brak żądania potwierdzenia kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, brak potwierdzeń odbioru decyzji koncesji. _ Koncesja wydawana była także w przypadku, gdy Urząd występował o wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania do przedsiębiorcy i takiego wyjaśnienia nie otrzymał _ - stwierdzili kontrolerzy.

Jak podano, procedury dotyczące m.in. wydawania, zmian oraz monitorowania warunków niezbędnych do utrzymania koncesji przez przewoźników lotniczych nie były aktualizowane i nie uwzględniały zmian z ustawy Prawo lotnicze.

Poinformowano, że od 1 stycznia 2010 r. do chwili rozpoczęcia kontroli, czyli do 20 sierpnia br. koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego posiadały 24 podmioty. W kontrolowanym okresie wydano 11 koncesji. Kontrolą objęto siedem postępowań o udzielenie koncesji.

_ Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/55/m97591.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/lotniska;w;polsce;rosnie;liczba;pasazerow,193,0,1167297.html) *Tutaj nie ma kryzysu. Optymistyczne prognozy * Ponad 11 mln pasażerów obsłużyły w pierwszym półroczu polskie lotniska - poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego. Stwierdzono, że przy udzielaniu koncesji brak jest jednolitego podejścia do wykonywanych zadań, tzn. nie stwierdzono, aby jeden pracownik prowadził sprawy wydania, a następnie monitorowania stanu wydanej koncesji, nie stwierdzono również, aby istniał dostrzegalny podział zadań pomiędzy pracownikami wydziału odnośnie do wydania, a następnie monitorowania koncesji _ - czytamy w dokumencie.

W piśmie przypomniano szczegółowy podział zadań między prezesa, wiceprezesów i dyrektora generalnego ULC. _ W toku kontroli ustalono, że decyzje w sprawie zmiany i wydania koncesji podpisywane były przez wiceprezesów i o ile uprawnienie jednego z nich wynikało z podziału obowiązków między kierownictwem ULC, to niewłaściwe było podpisanie decyzji w zastępstwie prezesa i przez wiceprezesa, którego zakres obowiązków nie dotyczył tych spraw, bez stosownego upoważnienia _ - czytamy.

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że Urząd nie weryfikował dostatecznie dokumentów przy prowadzeniu niektórych postępowań o zmianę koncesji. Ponadto zauważyli, że ULC w przypadku jednej ze spółek przewozowych nieskutecznie egzekwował wymogi dotyczące sprawozdań finansowych zatwierdzonych przez biegłego rewidenta.

Zarzucono również Urzędowi, że nie przeprowadził odpowiedniego badania wymogów utrzymania koncesji po dwóch latach od wydania nowej. Chodzi o dwie spółki, którym udzielono koncesji 9 i 23 kwietnia 2010 roku. Jak podkreślono w raporcie, takich działań nie przeprowadzono do dnia kontroli.

Z dokumentu wynika też, że w okresie objętym kontrolą stanowisko prezesa ULC sprawowali: do 17 lutego 2012 r. Grzegorz Kruszyński, od 17 lutego br. pełnienie obowiązków prezesa ULC powierzono Tomaszowi Kądziołce. Stanowisko wiceprezesa ULC sprawowali: Zbigniew Mączka i Tomasz Kądziołka.

Funkcję dyrektora departamentu rynku transportu lotniczego podczas kontroli pełniła Sylwia Ciszewska, a jej zastępcą była Anna Kolmas. Naczelnikiem wydziału lotniczej działalności gospodarczej był Grzegorz Gaweł, a naczelnikiem wydziału strategii i analiz finansowo-ekonomicznych - Katarzyna Mętrak.

Resort transportu poinformował we wtorek, że minister transportu Sławomir Nowak w wyniku kontroli w ULC zdymisjonował wiceprezesa ULC Zbigniewa Mączkę, a także czterech innych urzędników.

We wtorek premier Donald Tusk na wniosek ministra transportu Sławomira Nowaka powołał nowego szefa ULC Piotra Ołowskiego. Resort transportu poinformował jednocześnie, że wraz z objęciem stanowiska przez Ołowskiego, a w związku z zakończeniem zarządzonej przez ministra kontroli w ULC, Nowak przekazał mu _ Projekt wystąpienia pokontrolnego _ wraz z wytycznymi dotyczącymi programu naprawczego w ULC.

Czytaj więcej w Money.pl
PAN pod lupą NIK. Wystawili cenzurkę NIK pozytywnie ocenia działania Polskiej Akademii Nauk, które dotyczą zarządzania majątkiem - gruntami, budynkami i mieszkaniami.
Po kontroli w gdańskim sądzie nie ma decyzji Szefostwo gdańskiego sądu apelacyjnego, po zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej w sądzie okręgowym, nie podejmie żadnych decyzji personalnych.
Tankujemy coraz gorsze paliwa. Zobacz, na których stacjach Kontrola blisko tysiąca stacji i hurtowni, wykazała, że coraz więcej paliw nie spełnia norm.
Tagi: ulc, business news, wiadmomości, kraj, gospodarka, manager
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz