Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Międzysektorowa wymiana informacji a wiarygodność finansowa

0
Podziel się:

Znaczenie międzysektorowej wymiany informacji dla bezpieczeństwa transakcji ubezpieczeniowo-bankowych było głównym tematem konferencji prasowej, która odbyła się podczas IX Kongresu Ryzyka Bankowego.

Międzysektorowa wymiana informacji a wiarygodność finansowa

*Dane Biura Informacji Kredytowej mogą o 20% zwiększyć trafność przewidywań dotyczących szkodowości w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych OC – wynika z badania przeprowadzonego we współpracy z UFG. Badanie pokazało wysoką, nawet na poziomie blisko 80%, korelację pomiędzy pewnymi kategoriami informacji kredytowej a szkodowością w zakresie ubezpieczeń OC. Znaczenie międzysektorowej wymiany informacji dla bezpieczeństwa transakcji ubezpieczeniowo-bankowych było głównym tematem konferencji prasowej, która odbyła się podczas IX Kongresu Ryzyka Bankowego - wydarzenia, które BIK organizuje dla szerokiego grona firm sektora finansowego i instytucji zainteresowanych ograniczaniem ryzyka w swoich działaniach biznesowych. **

- Badanie przeprowadzone z Biurem Informacji Kredytowej pokazało, że UFG jako integrator danych dla sektora ubezpieczeń w Polsce może brać czynny udział w międzysektorowej wymianie danych. Z takiej wymiany korzyści powinny odnieść nie tylko instytucje, ale również klienci indywidualni, uzyskując dodatkowe benefity w związku z pozytywną historią kredytową czy ubezpieczeniową. Zastosowanie zaawansowanych narzędzi analitycznych i aktuarialnych wykazało ponadto duży potencjał informacyjny bazy Ośrodka Informacji UFG możliwy do wykorzystania w przyszłości – powiedziała Małgorzata Ślepowrońska, Dyrektor Zarządzający Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Korelację potwierdzają również dane Federalnej Komisji Handlu (FTC), wskazujące, że wiarygodność finansowa jest dobrym wyznacznikiem prawdopodobieństwa zgłaszania roszczeń z tytułu ubezpieczenia. Ludzie z dobrymi nawykami kredytowymi na co dzień zachowują się uważniej – wykazują staranność w zachowaniu bezpieczeństwa wobec siebie i składników swojego majątku.

- W krajach wysokorozwiniętych funkcjonują już modele scoringowe do przewidywania ryzyka ubezpieczeniowego oparte na danych kredytowych. Uzyskane wyniki wskazują, że również w Polsce istnieją statystyczne podstawy do wymiany danych między sektorem ubezpieczeniowym i bankowym na potrzeby ryzyka ubezpieczeniowego. Dla ubezpieczycieli oznacza to możliwość wzmocnienia oceny klienta i lepszego identyfikowania ryzyka klientów, co pozwoli w efekcie zaproponować lepsze warunki ubezpieczenia i zatrzymać dobrych klientów, charakteryzujących się ryzykiem niższym od przeciętnego – powiedział dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.

Gościem specjalnym IX Kongresu Ryzyka Bankowego był Neil Munroe, Prezes Stowarzyszenia Rejestrów Kredytowych (ACCIS), organizacji zrzeszającej 45 biur kredytowych w 34 krajach. Doświadczenie biur kredytowych z wielu krajów w obszarze wymiany międzysektorowej wciąż jest dla BIK przykładem dobrych praktyk w tym obszarze – Międzysektorowe dzielenie się danymi to liczne korzyści dla instytucji finansowych, firm udzielających kredytów konsumenckich i klientów. Uwzględnienie informacji dotyczących wiarygodności finansowej ze wszystkich sektorów pozwala nie tylko na lepszą ocenę zdolności kredytowej, ale również na lepsze zarządzanie relacjami z konsumentem poprzez wcześniejszą identyfikację napięć finansowych u klienta i ewentualną interwencję odnośnie do zredukowania zaległości w płatnościach oraz możliwości zaoferowania odpowiednio dopasowanych limitów kredytowych. Możliwe jest także rozszerzenie oferty na nowe kategorie pożyczkobiorców, którzy bez informacji o zachowaniach płatniczych w innych sektorach, nie
byliby w stanie uzyskać kredytu - powiedział Neil Munroe.

BIK od lat prowadzi działania edukacyjne mające na celu uświadomienie korzyści wynikających z międzysektorowej wymiany informacji. W efekcie coraz więcej firm podejmuje współpracę z Biurem Informacji Kredytowej – w ostatnim czasie firmy pożyczkowe, ale również branża leasingowa oraz faktoringowa. W ramach Grupy BIK, poprzez spółkę zależną BIG InfoMonitor, w międzybranżową wymianę informacji zaangażowały się również firmy infrastrukturalne, jednostki samorządu terytorialnego, sektora publicznego, firmy windykacyjne oraz telekomunikacyjne, dostawcy mediów oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Dane o spłacalności zobowiązań wobec banków, a więc wiarygodność finansowa, mają kluczowy wpływ na wydajność procesów oceny ryzyka dokonywanych zarówno przez instytucje finansowe, jak również firmy spoza sektora. Zapewnienie dostępu do pełnej informacji prowadzi do automatyzacji kontroli i monitoringu bieżącej aktywności kredytowo-finansowej klientów, co przeciwdziała nadmiernemu zadłużaniu się.

Międzysektorowa wymiana informacji to kierunek współpracy wszystkich uczestników rynku finansowego, który w systemowy sposób pozwoli zapewnić standardy bezpieczeństwa, w tym także chronić inne branże przed wyłudzeniami.

_ * Analiza z UFG została przeprowadzona na bazie zagregowanych kodów pocztowych. _

Informacja o IX Kongresie Ryzyka Bankowego 2014

Biuro Infor­ma­cji Kredy­to­wej już po raz dzie­wią­ty orga­ni­zu­je Kongres Ryzy­ka Banko­we­go - najwięk­sze, corocz­ne spotka­nie finan­si­stów i bankow­ców poświę­co­ne nowym wyzwa­niom w zarzą­dza­niu ryzy­kiem w sekto­rze banko­wym.

Tema­ty­ka tego­rocz­ne­go Kongre­su doty­czyć będzie tren­dów na rynku kredy­to­wym w Polsce, a także korzy­ści wyni­ka­ją­cych z między­bran­żo­wej wymia­ny danych. Wyda­rze­nie odbę­dzie się 5 listo­pa­da br. w Warsza­wie, w hote­lu Shera­ton.

Kongres Ryzy­ka Banko­we­go groma­dzi zawsze kluczo­wych przed­sta­wi­cie­li polskich finan­sów, banko­wo­ści i insty­tu­cji publicz­nych. Gospo­da­rzem IX Kongre­su Ryzy­ka Banko­we­go jest dr Mariusz Chole­wa – prezes Zarzą­du Biura Infor­ma­cji Kredy­to­wej. W gronie prelegentów wystąpią: prof. dr hab. Marek Belka - prezes Narodowego Banku Polskiego, a także patroni merytoryczni Kongresu: Andrzej Jakubiak - przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, dr Jerzy Pruski – prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Neil Munroe, prezes Stowarzyszenia Rejestrów Kredytowych (ACCIS), organizacji zrzeszającej 45 biur kredytowych w 34 krajach. Patronat honorowy nad IX Kongresem Ryzyka Bankowego objęło Ministerstwo Finansów.

strategie
patronat
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)