Notowania

28.09.2010 10:13

Kupujemy ziemię bez podatku

Warto zadbać o zmniejszenie kosztów transakcyjnych, w tym podatkowych. A gdy już się je poniosło zweryfikować, czy aby na pewno były zasadne.

Podziel się
Dodaj komentarz

Gospodarstwo w mieście to może być dobry biznes

Dobrą lokatą kapitału może być zakup nieruchomości rolnej, w szczególności położonej na terenach administracyjnych miast. Sprzyja temu fakt, że duża część powierzchni polskich miast nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. To oznacza, że w przyszłości, po określeniu przeznaczenia terenu w planie albo po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, jego wartość może znacząco wzrosnąć.

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 pkt 2) czynności obejmujące m.in. przeniesienie własności gospodarstwa rolnego położonego w granicach administracyjnych miasta wraz z częściami składowymi są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) pod warunkiem, że stanowią gospodarstwo w rozumieniu przepisów o podatku rolnym albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. W pozostałych wypadkach PCC wynosi 2 proc. wartości przedmiotu transakcji.

Ustawa o podatku rolnym definiuje gospodarstwo rolne jako użytki rolne o powierzchni co najmniej 1 ha. Odpłatna dostawa gruntów innych niż przeznaczone na tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę jest zwolniona z podatku VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej IPPB2/436 467/08 4/MZ z 4 marca 2009 r. podkreślił, że wystarczającym dla zwolnienia z PCC jest spełnienie przesłanek z ustawy o PCC oraz ustawy o podatku rolnym, bez względu na to czy faktycznie będziemy prowadzić działalność rolniczą, czy nie oraz bez względu na to czy grunt zachowa swój rolniczy charakter w przyszłości. To czy kupimy nieruchomość rolną osobiście, czy grunt kupi spółka jest także bez znaczenia.

Innymi słowy, nie powinniśmy zapłacić PCC wówczas gdy kupimy co najmniej 1 ha użytków rolnych, które nie muszą być gospodarstwem w sensie dosłownym tj. terenem wyposażonym w specjalistyczne budynki i urządzenia. Nie musimy też prowadzić takiego gospodarstwa, ani aktualnie ani w przyszłości.

Co zrobić by nie płacić PCC? Kupując nieruchomość rolną w granicach miasta, powinniśmy najpierw ustalić, że nie ma dla niej określonego przeznaczenia w planie i zapoznać się z wypisem z rejestru gruntów, aby potwierdzić, że stanowi użytek rolny (oznaczenie: R, S, Ł, Ps, Bt, Wsr, W) oraz jej obszar. Następnie powinniśmy zwrócić uwagę notariuszowi, że nabywany grunt stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i jako taki nie podlega opodatkowaniu PCC. Notariusz po sprawdzeniu dokumentów nie powinien pobrać podatku. Pamiętajmy, że wartość budynków mieszkalnych nie korzysta z wyłączenia podatkowego. Jeżeli budynek nadaje się do rozbiórki warto dla uniknięcia wątpliwości opisać jego stan techniczny w akcie notarialnym i określić jego wartość jako zero.

Można także skorzystać z opisywanego wyłączenia, gdy nabywamy grunt o powierzchni mniejszej aniżeli 1 ha. Warunkiem skorzystania z wyłączenia jest posiadanie (także np. dzierżawa) już innego gruntu stanowiącego użytek rolny tak, by suma powierzchni użytków rolnych wyniosła co najmniej 1 ha.

Jeżeli nabyliśmy już grunty rolne, warto przejrzeć akty notarialne, bo notariusz mógł pobrać PCC. Wówczas można ubiegać się o jego zwrot składając wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego, pod warunkiem, że od nabycia nieruchomości nie minęło 5 lat. Do wniosku należy koniecznie załączyć wypis aktu notarialnego oraz wypis z rejestru gruntów. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi około 2 miesięcy.

Ubiegając się o zwrot nadpłaty podatku należy jednak pamiętać, że ponosimy pewne ryzyko. Po pierwsze należy upewnić się, że zwrot nadpłaty PCC faktycznie jest uprawniony. W przypadku, gdy pomyliliśmy się nie grozi nam wprawdzie żadna sankcja, jednak organ podatkowy ma możliwość wszczęcia odrębnego postępowania podatkowego, którego celem będzie weryfikacja wartości przedmiotu transakcji. Jest to szczególnie istotne bowiem PCC płatny jest nie od ceny transakcyjnej, ale rzeczywistej wartości nabywanych praw w tym prawa własności nieruchomości.

Wówczas organ podatkowy może ustalić wartość przedmiotu transakcji, wyższą aniżeli cena i określić na nowo wysokość zobowiązania podatkowego, żądając dopłaty różnicy pomiędzy pobranym PCC, a jego wysokością wynikającą z rzeczywistej wartości przedmiotu transakcji.

Problem PCC przy transakcjach obejmujących grunty rolne w granicach miast jest o tyle istotny, że notariusze nie zawsze idą na rękę podatnikom (kupującym) i często pobierają podatek niezależnie od wyłączenia ustawowego. Jest tak dlatego, że jako płatnicy tego podatku są odpowiedzialni osobiście za jego pobór i odprowadzenie, a jednocześnie przysługuje im prawo odmowy dokonania czynności notarialnej, w przypadku gdy strona czynności odmawia uiszczenia podatku.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz