Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Strata Lotosu w czwartym kwartale wyższa niż zakładał rynek

0
Podziel się

Straty większe przez odpisy aktualizujące, głównie w segmencie poszukiwania i wydobycia.

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos
Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos (Reporter Poland)
bErxjxdx

Lotos miał w IV kw. 2014 r. 1,28 mld zł straty netto wobec konsensusu na poziomie 1 mld zł straty - wynika z raportu rocznego spółki. Strata operacyjna wyniosła 1,07 mld zł, podczas gdy rynek zakładał wynik na poziomie minus 854,5 mln zł.

W IV kw. nastąpiły zdarzenia jednorazowe, które obniżyły wynik operacyjny o 1,01 mld zł, z czego 131 mln zł to odpis aktualizujący wartość zapasów na poziomie LIFO, 65 mln zł to różnice kursowe z działalności operacyjnej, 32 mln zł wyniosły odpisy na aktywach w segmencie produkcji i handlu, a 785 mln zł odpisy na aktywach w segmencie poszukiwań i wydobycia oraz zawiązanie rezerw.

Wyniki Grupy Lotos w 4 kwartale
4Q2014 wyniki kons. różnica r/r q/q
Przychody 6575,8 6491,7 1,30% -12,40% -12,90%
EBITDA -856,8 -651,4 31,50%
EBITDA LIFO 6,5 174 -96,30% -96,40% -98,10%
EBIT -1074,9 -854,5 25,80% 1483,10% -
EBIT LIFO -211,6 21 - - -
Zysk netto -1276,4 -1001,4 27,50% 5218,30% 3546,90%
marża EBITDA -13,00% -10,00% -3,01 -14,39 -16,78
marża EBIT -16,30% -13,20% -3,2 -15,44 -17,4
marża netto -19,40% -15,50% -3,91 -19,09 -18,95
bErxjxdz

Na stratę operacyjną grupy złożyły się: strata operacyjna segmentu produkcji i handlu (minus 928,1 mln zł), strata operacyjna segmentu wydobywczego (minus 151,5 mln zł) i zysk operacyjny pozostałej działalności (1,4 mln zł) powiększony o korekty konsolidacyjne w wysokości 3,3 mln zł.

Sprzedaż w segmencie produkcja i handel spadła do 6,47 mld zł z 7,5 mld zł przed rokiem, mimo wzrostu wolumenu sprzedaży. Wynika to z niższej średniej ceny sprzedaży netto.

Średnia cena sprzedaży netto w segmencie produkcji i handlu wyniosła 2.449 zł/t i obniżyła się o 16,7 proc. rdr. głównie _ na skutek niższych notowań produktów naftowych na rynkach światowych, zredukowanych częściowo przez wyższy średniokwartalny kurs USD _.

Wynik operacyjny segmentu produkcji i handlu za IV kw. 2014 r. jest obciążony odpisami aktualizującymi wartość zapasów. Odpis ten na poziomie wyniku skonsolidowanego wyniósł 450,9 mln zł.

bErxjxdF

W obszarze detalicznym grupa zanotowała 11,5 mln zł straty operacyjnej wobec 7,3 mln zł straty przed rokiem. Spółka tłumaczy to dokonaniem odpisu _ z tytułu utraty wartości aktywów dotyczących stacji paliw w kwocie 15,8 mln zł _.

Przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego wzrosły do 209,3 mln zł ze 164,9 mln zł przed rokiem.

Lotos zaznacza w komentarzu, że są one wyższe niż rok wcześniej mimo znacznego spadku cen ropy, _ przede wszystkim na skutek wyższego o 61 proc. wolumenu sprzedaży ropy i gazu ze złóż Heimdal oraz o 26,6 proc. wolumenu ropy litewskiej przy niższej o 16,1 proc. sprzedaży ropy Rozewie _.

Wynik operacyjny w obszarze wydobywczym obciążony jest kosztami zdarzeń o nietypowym charakterze w wysokości około 165,5 mln zł.

bErxjxdG

Wśród nich spółka wymienia odpisy z tytułu utraty wartości aktywów Heimdal (-59,7 mln zł), odpisy z tytułu utraty wartości aktywów litewskich (-103,3 mln zł, stratę z tytułu zaniechanych inwestycji na Morzu Bałtyckim (koncesja Sambia, -5,9 mln zł).

Notowania Lotosu - 3 dni

EBIT Lifo wyniósł minus 211,6 mln zł, tymczasem analitycy oczekiwali 21 mln zł zysku. Przychody wyniosły 6,58 mld zł wobec 6,49 mld zł prognozowanych przez rynek.

Jak podaje spółka, oczyszczony EBIT Lifo wyniósł w IV kw. 2014 r. 150,3 mln zł wobec 72,9 mln zł przed rokiem, a oczyszczona EBITDA Lifo wzrosła do 368,4 mln zł z 234,9 mln zł rok wcześniej.

bErxjxdH

Oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wynik EBITDA segmentu wydobywczego wyniósł 117,8 mln zł wobec 82,8 mln zł rok wcześniej. W obszarze produkcji i handlu oczyszczony wynik EBITDA Lifo wyniósł 246 mln zł i był o ponad 51 proc. wyższy rok do roku.

Kluczowy w otoczeniu makroekonomicznym spółki był spadek notowań ropy naftowej w IV kw. o blisko 30 proc. rdr. Jednocześnie nastąpił wzrost modelowej marży rafineryjnej o ponad 33 proc. rdr. istotnym czynnikiem była też aprecjacja dolara względem złotego (na koniec kwartału o 16,6 proc. rdr).

Modelowa marża rafineryjna ukształtowała się na poziomie 7,32 USD/bbl. Dyferencjał Brent/Ural wyniósł 1,50 USD/bbl i był wyższy o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Wynik na działalności finansowej w grupy w IV kw. 2014 r. wyniósł minus 402,3 mln zł. Ujemne różnice kursowe wyniosły 248 mln zł, ujemny efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających to 104,2 mln zł, a ujemny wynik z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji wyniósł 52,2 mln zł.

bErxjxdI

Saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w IV kw. było dodatnie i wyniosło 450,6 mln zł.

Dług finansowy na koniec roku wyniósł 6,66 mld zł, co oznacza wzrost o 452,3 mln zł wobec stanu na koniec grudnia 2013 roku.

W całym 2014 roku przychody grupy wyniosły 28,5 mld zł wobec 28,6 mld zł rok wcześniej, wynik operacyjny wyniósł minus 1,39 mld zł wobec 166,6 mln zł zysku operacyjnego przed rokiem, a wynik netto przypisany jednostki dominującej wyniósł minus 1,47 mld zł wobec 39,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

bErxjxea
business news
giełda
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)