Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plManagerStrategie Grupy dyskusyjne pl.soc.polityka Pułkownik Anatol Fejgin, dyrektor Departamentu X MBP

Pułkownik Anatol Fejgin, dyrektor Departamentu X MBP

Pułkownik Anatol Fejgin, dyrektor Departamentu X MBP

"mkarwan" <m...@poczta.onet.pl> / 2014-02-05 11:38:21
Dyrektor Departamentu X MBP pułkownik Anatol Fejgin do organów
bezpieczeństwa został bezpośrednio przeniesiony z Głównego Zarządu
Informacji Wojska Polskiego.
Jak sam stwierdził nigdy nie zajmował się drobnymi sprawami, zawsze
powoływano go do rozstrzygania gigantycznych problemów dotyczących spraw
strategicznych.
Fejgin urodził się 25 września 1909 roku w rodzinie Mojżesza i Marii z domu
Kacenelebogen w Warszawie.
Jego brat doktor Mieczysław Fejgin był osobistym lekarzem Bolesława Bieruta,
do końca jego życia. Karierę polityczną dyrektor Departamentu X rozpoczął w
okresie nauki w szkole średniej, gdzie związał się z rewolucyjnym ruchem
młodzieży.
W 1924 roku należał do kółek samokształceniowych, a następnie do
rewolucyjnej organizacji szkolnej - Związek Młodzieży Socjalistycznej,
kierowanej przez Związek Młodzieży Robotniczej w Polsce.
W 1927 roku po ukończeniu gimnazjum w Warszawie, rozpoczął studia na
Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Na studiach związany był z rewolucyjną organizacją młodzieży akademickiej
"Pochodnia" oraz z Międzynarodową Organizacją Pomocy Robotnikom, a następnie
od 1928 roku został oficjalnym członkiem Związek Młodzieży Robotniczej na
terenie Warszawy.
Jesienią 1928 roku został przyjęty w szeregi Komunistycznej Partii Polski i
był jej członkiem aż do rozwiązania w 1938 roku.
W latach 1929-1934 był kilkakrotnie karany sądownie za działalność
rewolucyjną i skazany na 6 lat więzienia.
Zwolniono go, z odbywania kary po 4,5 roku.
We wrześniu 1939 roku po kapitulacji Warszawy, Fejgin przedostał się do
Brześcia, a następnie do Lwowa, gdzie pracował jako ekonomista, a później
jako naczelnik Wydziału Planowania w drukarni państwowej.
Pod koniec czerwca 1941 roku przeniósł się do obwodu Kujbyszewskiego.
Pracował tam w sowchozie pełniąc funkcję ekonomisty-buchaltera, a następnie
został zatrudniony w Zakładach Zbrojeniowych w Kujbyszewie.
W maju 1943 roku wstąpił do 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki gdzie
pełnił funkcję oficera politycznego.
W styczniu 1944 roku jako szef wydziału Polityczno-Wychowawczego prowadził
kurs dla oficerów 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta.
We wrześniu 1945 roku został zastępcą pułkownika Piotra Pużaka w Głównym
Zarządzie Informacji Wojska Polskiego.
Funkcję tę pełnił do 1949 roku, kierując pracą śledczą i personalną
oficerów.
W GZI Wojska Polskiego zajmował się archiwum II Oddziału Sztabu Generalnego,
dokumentami byłego Ministra Spraw Wojskowych oraz aktami Samodzielnego
Referatu Okręgu Korpusu I.
W latach 1950-1954 jako zawodowy żołnierz pełnił obowiązki dyrektora Biura
Specjalnego i Departamentu X. Z dniem 1 maja 1950 roku, został przyjęty do
pracy w organach bezpieczeństwa publicznego na stanowisko dyrektora Biura
Specjalnego, a 1 grudnia 1951 roku został dyrektorem Departamentu X
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
W czasie służby w aparacie bezpieczeństwa przez cały ten czas pozostawał na
etacie Departamentu Personalnego Ministerstwa Obrony Narodowej.
Dopiero z dniem 23 marca 1954 roku rozkazem nr 273, Anatol Fejgin został
przeniesiony do rezerwy.
W latach 1944-1954 Anatol Fejgin, był jedną z czołowych postaci w powojennej
Polsce.
Miał duże wpływy na politykę państwa oraz na samego Bolesława Bieruta, który
brał pod uwagę jego propozycje ułaskawiania niektórych więźniów
politycznych. Po ucieczce na Zachód podpułkownika Józefa Światło8, 1
stycznia 1954 roku został zwolniony z MBP.
W czasie obrad III Plenum KC PZPR ogłoszono publicznie usunięcie byłego
dyrektora Biura Specjalnego i Departamentu X z PZPR.
W latach 1955-1956 po wydaleniu z aparatu przez niespełna jeden rok, Fejgin
sprawował funkcję zastępcy kierownika działu "Marksizmu i Leninizmu" w
Wydawnictwie "Książka i Wiedza".
Więcej w http://www.glaukopis.pl/pdf/czytelnia/pafddxmbp.pdf

BIP IPN Anatol Fejgin
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=F&katalogId=2&subpageKatalog Id=2&pageNo=1&nameId=12753&osobaId=22069&

Ludzie bezpieki - sylwetka dyrektora X Departamentu Anatola Fejgina - folm
http://komandir.wrzuta.pl/film/3U12H3awCe8/ludzie_bezpieki_-_sylwetka_dyrektora _x_departamentu_anatola_fejgina

"Gazeta Warszawska" - Al­do­na Za­or­ska - "Ana­tol Fej­gin - sta­li­now­ski
zbrod­niarz bez­kar­ny aż do śmier­ci "
http://www.warszawskagazeta.pl/historia/673-anatol-fejgin-stalinowski-zbrodniarz-b ezkarny-a-do-mierci-

Nasza Polska Nr. 35, 2002-08-28 - Leszek Żebrowski "Fejgin i inni, czyli
fejginiątka są wśród nas"
http://www.naszawitryna.pl/jedwabne_794.html

Tadeusz M. Płużański "Przypadek pułkownika Fejgina"
http://www.asme.pl/104152779992570.shtml

"Plus Minus" - Grzegorz Sołtysiak "Czy miałem obowiązek wykonywania
rozkazów?"
http://www.rp.pl/artykul/918894.html?print=tak&p=0