Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak przygotować się do skutecznych negocjacji?

0
Podziel się:

Niewątpliwie warunkiem niezbędnym do negocjacji jest właściwe przygotowanie do nich. Tylko takie podejście umożliwia znalezienie istniejących możliwości porozumienia i zapewnia sukces.

Jak przygotować się do skutecznych negocjacji?

Niewątpliwie warunkiem niezbędnym do negocjacji jest właściwe przygotowanie do nich. Tylko takie podejście zapewnia sukces.

Najczęściej brak porozumienia lub słabe jego wyniki powodowane są tym, że strony negocjacji nie potrafiły znaleźć istniejących możliwości realizacji interesów obu stron - a to jest bezpośrednim wynikiem braku przygotowania.

Warto także pamiętać, że jeżeli jedna ze stron negocjacji jest do nich przygotowana, a druga nie - wtedy przygotowany już na starcie uzyskuje uprzywilejowaną pozycję.

Analiza interesów, czyli zastanów się po co negocjujesz i jaki cel chcesz osiągnąć. Dzięki takiemu podejściu możliwa jest ocena propozycji drugiej strony. Jest to ważne o tyle, że podczas negocjacji często staramy się osiągnąć niejeden, ale kilka celów - często ze sobą sprzecznych (np. szukając mieszkania staramy się znaleźć lokum komfortowe w „dobrej dzielnicy" za przystępną cenę)

*Hierarchia interesów, czyli zastanów się realizacja którego z interesów jest ważniejsza, a którego mniej ważna. *Ważną cechą negocjacji jest to, iż decydując się na realizację naszych najistotniejszych interesów, godzimy się na ustępstwa w innych sprawach, które w naszych oczach są sprawami mniejszej wagi. Przygotowując się do rozmów warto więc określić hie­rarchię interesów. Sposoby są dwa. Można wypisać i nadać rangę wszystkim naszym intere­som poczynając od najważniejszego, a na najmniej ważnym kończąc. Bardziej precyzyjne jest natomiast potraktowanie naszych poszczególnych celów jako kryteriów decyzyjnych i nadani im wagi - tak by ich suma była równa sto. Dzięki temu możemy bowiem efektywnie porów­nywać różne oferty. Jest to o tyle ważne, że rzadko się zdarza, że konkurencyjne oferty róż­niłyby się jedynie jedną cechą- najczęściej różnic jest znacznie więcej. W sposobie tym ob­liczmy na ile punktów „zasługuje" dana propozycja, czyli które i jak ważne cele zostaną zre­alizowane. Ponadto sporządzenie
precyzyjnej, hierarchicznej listy celów, ograniczy niebez­pieczeństwo, że negocjator postąpi zgodnie z własnymi interesami, a nie interesami strony, którą reprezentuje. Eliminuje to także możliwość podjęcia decyzji pod wpływem impulsu, bez niezbędnej analizy zysków i strat.

*Analiza konkurencji, czyli nie bądź egoistą i zastanów się także na czym zależy drugiej stronie. *Tylko takie założenie umożliwi przygotowanie i przedstawienie naszym konkuren­tom w negocjacjach atrakcyjnej dla nich oferty w myśl zasady, że rozważenie potrzeb na­szych rozmówców zwiększa szansę szybkiego porozumienia. Najlepszą metodą jest posta­wienie się w roli konkurenta - zastanowienie się kim jest, czego oczekuje, a czego się boi. Warto wcześniej przygotować sobie odpowiedzi na wszelkie pytania, wynikające z oczeki­wań, ale także z obaw partnera negocjacyjnego.

Analiza alternatyw, czyli rozważ wszystkie możliwości postępowania i wybierz najko­rzystniejszą. (BATNA - Best Alternative to a Negotiated Agreement). Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych ustępstw oraz sytuacji kiedy odrzucimy porozumienie, które powin­niśmy zaakceptować. Analizując sytuację bierze się pod uwagę różne możliwości analizując ich wady i zalety (oczywiście nie wolno rozważać sumy korzyści alternatyw - bo ich wspólna realiza­cja jest najczęściej niemożliwa). Negocjując nie wolno zejść niżej niż oferta jaka można by uzyskać realizując inne działania. Poza tym jeśli istnieje korzystna alternatywa można wyne­gocjować więcej - jest to wyznacznikiem siły negocjacyjnej.

*Kwestie negocjacyjne, czyli zagadnienia o których rozmawiamy nie są najważniejsze. *Warto pamiętać, że poszczególne zagadnienia negocjacyjne mają swoje składowe i dopiero analiza tych składowych umożliwia zawarcie porozumienia, które jest w stanie usatysfakcjo­nować obie strony. Na przykład na cenę składa się nie tylko kwota, ale także termin i sposób płatności (klient jest w stanie nie tylko dokonać transakcji, ale i zapłacić więcej, gdy może zapłacić kartą kredytową - a w danej chwili nie ma gotówki, dodatkowo rzeczywisty termin zapłaty jest dla niego także odroczony).

*Praktyka, zwyczaje i prawo, czyli są kwestie których nie można, nie trzeba bądź nie wypada negocjować. *Szukać daleko nie trzeba, wiele kwestii umów cywilno prawnych regu­lowanych jest przez akty normatywne (np. gwarancja, rękojmia są oczywiste, a oprocentowa­nie kredytu, czy negocjowanie podstawowej ceny auta nie podlega negocjacjom). Warto mieć przygotowaną listę kwestii negocjacyjnych, które muszą być poruszone.

Albo - albo, czyli zastanów się, czy to o czym rozmawiasz ma bardzo wiele rozwiązań, czy może jest to tylko alternatywa. Alternatywę określa się często kwestią dyskretną. Jedno­razowe ustępstwo najczęściej powoduje brak możliwości negocjacyjnych w przyszłości (jed­nokrotna zgoda na samodzielny wyjazd dziecka na wakacje, ogranicza inne rozwiązania w przyszłości), a do dyskusji pozostają wtedy jedynie kwestie ciągłe (na jak długo wyjeżdża, gdzie i z kim). Podjęcie decyzji w kwestii dyskretnej najczęściej trwale zmienia stosunki mie­dzy stronami, przez co przesadza o kształcie przyszłych negocjacji. Kwestie dyskretne należy najlepiej rozważać grupami w połączeniu z korzyściami jakie uzyskujemy.

*Analiza kryteriów, czyli negocjacje to ani targ, ani przepychanka. *Dobre kryterium powinno być obiektywne, dobrze uzasadnione, „pasujące" do sytuacji oraz niezbyt skompli­kowane. Wybór kryteriów, z naszego punktu widzenia, pozwala dobrze uzasadnić własne propozycje i twardo się ich trzymać (pracownicy chcą podwyżek, bo rośnie inflacja i prze­ciętne zarobki w branży - pracodawca argumentuje brak podwyżek ciężką sytuacja na lokal­nym rynku pracy).

Oferta wstępna, czyli od czego zacząć.Odpowiedź powinna wynikać z analizy intere­sów oraz kwestii i kryteriów negocjacyjnych. Propozycje muszą zapewnić osiągnięcie wła­snych celów i być dobrze uzasadnione, tak aby trudno było je odrzucić. Poza tym warto mieć przygotowanych możliwie najwięcej możliwości porozumienia, które różnią się między sobą sposobami rozwiązania poszczególnych kwestii. Oferta wstępna powinna być przygotowana według recepty, że zakładamy optymistyczny wariant i trochę dodajmy (tak aby było z czego ustępować), ale nie można żądać za dużo. Przy transakcji sprzedaży ceny nie można przesad­nie zawyżać, przy transakcji kupna przesadnie zaniżać. Oferta wstępna powinna także obej­mować niepieniężne kwestie nadmiarowe (dodatkowe czynności), z których łatwo zrezy­gnować w zamian za ustępstwo w innej dziedzinie, a które - jeśli się uda wynegocjować to tym lepiej (np. odmalowanie kupowanego mieszkania).

Kwestia kompetencji, czyli z kim rozmawiasz. Należy się zastanowić o czym może zde­cydować negocjator oraz czy wolno mu podpisać porozumienie.

*Kwestia pieniędzy, czyli ile możemy wydać na negocjacje. *Negocjator nie powinien za­stanawiać się nad kwestiami finansowymi, gdyż niepotrzebnie zaprząta to jego uwagę. Budżet negocjacji powinien być jasno ustalony wcześniej.

*Kwestia ludzi, czyli jak duży zespół powinien negocjować. *Kwestia ta także związana jest z budżetem. W skład zespołu negocjacyjnego powinni wejść specjaliści z trzech dziedzin: branży, ekonomii i finansów oraz negocjacji. Do odegrania są trzy role: szefa, który nadzoruje i prowadzi rozmowy; sekretarza, który odpowiada za przygotowanie wszystkich materiałów oraz notuje przebieg negocjacji (co może się przydać np. podczas arbitrażu); obserwatora, który rejestruje wszystko to co nie zostało powiedziane (np. nie werbalne reakcje na nasze propozycje). Zamiast trzech często podobne efekty przynoszą zespoły dwuosobowe (pod wa­runkiem posiadania wymienionych wyżej umiejętności), w których osoba, która aktualnie nie mówi automatycznie staje się sekretarzem.

Pomyśl o czym powiesz, a co przemilczysz, czyli zawsze można usłyszeć „sprawdzam".Nie warto ukrywać informacji na których nam zależy (np. jakość kiedy kupujemy) oraz ta­kich, które łatwo sprawdzić (kondycja firmy, słabo zamaskowane wady). Uważać trzeba także z mówieniem o naszych alternatywach. Jeżeli są mocne, może to zostać odebrane jako próba zdominowania negocjacji, jeżeli słabe możemy w ten sposób nieświadomie zademonstrować naszą desperację.
* Image - czyli jak cię widzą tak cię piszą.*Są trzy zasadnicze postawy; eksperta - twar­dziela, który doskonale wie co jest najlepsze i nie zamierza ustępować pola; ucznia, który o wszystko pyta i dzięki temu zdobywa niezbędne informacje; inwalidy, który eksponuje własne słabości licząc na łagodne potraktowanie. Najczęściej sprawdza się postawa ucznia, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego z kim toczą się negocjacje.

Co dalej, czyli nasz stosunek do przyszłości. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy negocjacje są sposobem na nawiązanie długotrwałe współpracy, czy wręcz przeciwnie - spo­sobem na zerwanie kontaktów. W drugim przypadku warto pamiętać, że należy tak prowadzić rozmowy, aby to nasz partner ostatecznie zerwał rozmowy.

Pierwsze uzgodnienia, czyli szczegóły techniczne. Na początek warto ustalić, gdzie bę­dą toczyć się rozmowy, jak często będą przewidziane przerwy na kawę, oraz o której godzinie negocjacje się zakończą. Negocjacje u siebie dają przewagę psychologiczną, znajomość miej­sca, łatwy dostęp do materiałów dodatkowych, analiz. Z kolei negocjacje „na wyjeździe" dają możliwość zapoznania się z kondycją firmy, łatwiej jest wtedy prosić o przerwy oraz o za­kończenie rozmów w dogodnym dla siebie terminie. W przypadku ostrych sporów (np. poli­tycznych) warto rozmawiać na terenie neutralnym, sama zgoda na wyjazd poza własne teryto­rium jest bowiem ustępstwem, takim które można wykorzystać, ale też takim które jest nie do odrobienia w niektórych przypadkach.

Rozpoczęcie rozmów, czyli sztuka zrobienia dobrego pierwszego wrażenia. Jest to o tyle ważne, że tak naprawdę rozmowy toczą się między negocjatorami, a nie abstrakcyjnymi podmiotami. Dojście do porozumienia ułatwia dobra atmosfera rozmów, choć nie zawsze jest to łatwe, ponieważ ludzie maja tendencję do przenoszenia merytorycznych konfliktów na personalne stosunki. Ważny jest więc wygląd, ubiór, ton głosu, sposób gestykulacji i inne. Warto zwrócić uwagę na mechanizm większej akceptacji dla jednostek sobie podobnych i w miarę możliwości upodobnić się do partnera negocjacji, ale to upodabnianie musi być także uzależnione od własnej pozycji. Warto także stosować zasadę: wyznawaj pewne wartości (np. punktualność) i nie stosuj sankcji gdy inni się do tych norm nie stosują- w ten sposób zawsze zyskuje się podczas rozmów. Dobrym trickiem jest także zwrócenie uwagi na jakiś szczegół który znajduje się w gabinecie rozmówcy, gdyż zapewne jest dla niego wartościowy, a zwró­cona nasza uwaga pozwoli na przełamanie
pierwszych barier w relacjach interpersonalnych.

Subiektywne oceny, czyli nasz największy problem.Większość negocjatorów nie potrafi postawić się w sytuacji rozmówcy. Poza tym zawsze łatwiej oceniać sytuację obserwatorowi niż stronie konfliktu, sporu, czy właśnie negocjacji. Choć nie jest to łatwe należy pamiętać, że subiektywne oceny są przeszkodą w osiągnięciu porozumienia. Nie należy także osądzać dru­giej strony przez pryzmat własnych obaw, czyli nie wolno przypisywać drugiej strony najgor­szych intencji (często prowadzi to do mechanizmu samo spełniającej się przepowiedni), nale­ży natomiast szukać pozytywnych działań, niezgodnych z percepcją drugiej strony, drobnych gestów, które świadczą o naszych dobrych intencjach. Należy także pozwolić drugiej stronie zachować twarz, wartością negocjacji są bowiem, często poza negocjacyjne wartości (byłem nieugięty, nie uległem presji).
* Najważniejsze to słuchać, czyli mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Nie wolno za­pominać, że negocjacje to akt komunikacyjny, a brak dobrej komunikacji jest pierwszą przy­czyną fiaska negocjacji. Bez niej nie poznamy racji drugiej strony, a to z kolei prowadzi do braku możliwości wypracowania porozumienia. Warto stosować sprawdzone techniki komu­nikacyjne: *podążanie poprzez szczere stosowanie zwrotów podtrzymujących akt komuniko­wania („mhm", „to ciekawe". Jasna sprawa" itp.); parafraza, czyli powtarzanie własnymi słowami zwrotów wypowiedzianych, przez drugą stronę (np. „a więc mówią państwo, że..."); dowartościowywanie, czyli komplementowanie od czasu do czasu naszego rozmówcy. Komplement stanowi element potrafiący oddzielić ludzi od problemu.

Ważne tez jest mówienie, czyli rzecz o srebrze. Zawsze istnieje ryzyko, że cokolwiek powiemy zostanie zrozumiane opacznie. Trzeba zawsze odpowiedzieć sobie na pytanie co chce się zakomunikować i co przez dany komunikat chce się osiągnąć. Czy przekonać drugą stronę do naszych interesów, powtórzyć ważna kwestię, która w naszym mniemaniu nie zo­stała zrozumiana we właściwy sposób, pogrozić, czy złożyć obietnicę. W tym celu najlepiej mówić prostym i zrozumiałym językiem, nie uogólniać, nie oceniać drugiej osoby oraz opi­sywać własne odczucia. Warto także otwarcie mówić o rzeczach oczywistych dla drugiej strony oraz unikać krytykanctwa (bo skoro nam się wszystko nie podoba i nie widać szans na porozumienie to po co rozmawiamy?). Takie postępowanie buduje przyjazną atmosferę roz­mów. Należy jednak unikać „pułapki otwartości", czyli nie mówić zbyt dużo o rzeczach mało oczywistych dla drugiej strony (np. o intencjach sprzedaży, czy o zaletach jakie ma dla ciebie kupowany towar). Należy także unikać kłamstw,
przyznanie się do nich bywa niezręczne lub - co gorsza - grozi utratą wiarygodności. Ważne jest także unikanie pytań na które respondent może odpowiedzieć „nie" - zamyka to bowiem drogi do porozumienia. Warto natomiast za­dawać pytania otwarte, rozpoczynające się od „Dlaczego...?" Dzięki temu pozwala się drugiej stronie mówić, a tym samym zdobywa się informacje. Takie pytanie warte jest także zadania po podrzuceniu przez drugą stronę oferty. Warto także zadawać pytania konstrukcji: „Co by było gdyby...?" Takie pytania pozwalają poznać granice ustępstw drugiej strony.

Mowa ciała, czyli milcząc też mówisz.**Gesty, mimika twarzy, ruchy ciała, spojrzenie ma decydujący wpływ na to jak rozmówca zareaguje na składana ofertę. Zasada 10-30-60 sku­tecznego porozumiewania się, mówi że 10% to, to co mówimy, 30% jak mówimy, a 60% to właśnie mowa ciała. Oczywiście znaczenie poszczególnych gestów może być mylące, a precyzyjne manipulowanie własnymi odruchami wręcz niemożliwe to jednak z całości zachowa­nia rozmówcy można odczytać jego nastawienie do nas. Należy pamiętać, aby to co mówimy było - oczywiście w zakresie w jakim jesteśmy w stanie to kontrolować - spójne z tym, jak się zachowujemy.

Emocje, czyli nie taki ze mnie zimny drań. Ukrywanie emocji mija się z celem. Gdy zo­stajemy oskarżeni, beznamiętne tłumaczenie, że to nie prawda nie jest przekonujące. Ale uwa­ga, gdy oszczerstwa są rzucane w gniewie nie wolno reagować w podobny sposób - takie zachowanie prowadzi bowiem do nikąd. Ponadto trzeba starać się zrozumieć motywy oskar­żeń oraz trzeba umieć przepraszać.

*Perswazja, czyli łatwo jest ustępować, ale jeszcze lepiej przekonywać. *Należy tłuma­czyć dlaczego dana oferta jest atrakcyjniejsza od innych ofert. Warto jest przyciągnąć uwagę drugiej strony, zwrócić uwagę na szczegół stanowiący o przewadze konkurencyjnej. Nie nale­ży umieszczać istotnych argumentów w środku długiego (a co za tym idzie najczęściej i nud­nego) wystąpienia. Należy przywoływać tylko istotne argumenty, z którymi druga strona jest w stanie się zgodzić. Należy nawiązywać do tego co już zostało powiedziane i/lub uzgodnio­ne. Aby perswazja był łatwiejszą dobrze jest odwoływać się do zasad ogólnie obowiązują­cych, przy czym nie należy być jednostronnym, natarczywym. Natomiast należy nie szczędzić argumentów oraz należy podawać wnioski płynące z naszej argumentacji. Zamiast mówić lepiej jest pokazać (stąd bardzo modne prezentacje). Warto także wciągnąć rozmówcę do gry (i wykorzystać mechanizmy zaangażowania i konsekwencji).

*Jak negocjować bez bezpośredniego kontaktu interpersonalnego, czyli uwaga kanał. *Kiedy zmuszeni jesteśmy negocjować za pośrednictwem telefonu, czy pism, ważne jest aby zwrócić uwagę na ograniczenia jakie niesie ze sobą dany środek komunikacji. Przez telefon łatwiej jest odmówić. Trudniej natomiast utrzymać dobrą atmosferę. Ograniczony zostaje język ciała (w przypadku pism w ogóle nie ma tego elementu). Dodatkowo trzeba przezwy­ciężać szum kanału (telefon może zostać odebrany w niesprzyjających okolicznościach na które nie mamy wpływu, pismo zawierające treści niezrozumiałe możliwe jest do skorygowa­nia dopiero następnym pismem - o ile dotrze do nas informacja o zaistniałych rozbieżno­ściach). Telefonując trzeba to robić o dogodnej porze; mówić wyraźnie, starannie i wolno; jasno określić cel rozmowy (jeżeli ma to być spotkanie twarzą w twarz należy zaproponować termin. Pisząc pismo należy zwrócić uwagę, aby zająć się tylko jednym problemem na raz, ale za to od początku do końca; pismo powinno być
konkretne, zwięzłe i napisane jasnym języ­kiem.

Na podstawie Rządca Robert, Wujec Paweł Negocjacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001

psychologia biznesu
strategie
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)