Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
psychologia biznesu
25.10.2013 11:40

Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce

Dysponując wynikami syntetycznymi na temat charakterystyk czasowych i kosztowych danego procesu biznesowego, można potraktować problem bardziej analitycznie

Podziel się
Dodaj komentarz

*Analiza rachunkowa *

Dysponując wynikami syntetycznymi na temat charakterystyk czasowych i kosztowych danego procesu biznesowego, można potraktować problem bardziej analitycznie, weryfikując charakterystyki poszczególnych podprocesów i zadań tego procesu. Szacowanie prawdopodobieństwa wywołania poszczególnych składowych procesu biznesowego i naliczanie czasów trwania oraz kosztów proporcjonalnie do tego prawdopodobieństwa określane jest mianem analizy rachunkowej. Dzięki takiemu podejściu można ustalić, które z czaso- bądź kosztochłonnych czynności charakteryzują się wysoką częstością występowania w trakcie statystycznie ukształtowanego przebiegu procesu biznesowego. Takie czynności stają się naturalnymi kandydatami do upraszczania, automatyzacji bądź innych form udoskonalania.

Metodologia przeprowadzania analizy rachunkowej wymaga zapewnienia wartości prawdopodobieństw realizacji poszczególnych przepływów alternatywnych oraz czasów trwania i kosztów poszczególnych czynności. Z uwagi na konieczność weryfikacji przez algorytm każdej potencjalnej ścieżki przebiegu procesu celem wiarygodnego oszacowania częstości wywoływania składowych procesu czynnikiem zasadniczo zwiększającym stopień komplikacji obliczeń są pętle. W szczególności dotyczy to pętli występujących w ramach równoległych ścieżek. Tym samym analityk biznesowy ma możliwość wprowadzenia szeregu ograniczeń o charakterze technicznym przed uruchomieniem symulacji:

1. dokładność wskazuje na precyzję przybliżenia (zwiększającą czas obliczeń), z jakim szacowane są rezultaty analiz i symulacji w oparciu o modele procesów charakteryzujące się złożonym układem pętli oraz rozgałęzień;
2. maksymalna długość pętli zapobiega przeprowadzaniu przez algorytm kalkulacji skrajnie nieprawdopodobnych powtórzeń ścieżek (jak np. kilkunasto- bądź kilkudziesięciokrotne zaniechanie zaplanowanej naprawy przez wykonawcę prac budowlanych z przyczyn losowych), prowadzących do powstania pętli nieskończonych;
3. maksymalna ilość ścieżek wskazuje na graniczną liczebność potencjalnych ścieżek przebiegu procesu, po osiągnięciu której analiza jest przerywana, aby nie angażować nadmiernych zasobów pamięciowych.

Wyselekcjonowane rezultaty przeprowadzenia analizy rachunkowej procesu

_ Obsługa gwarancyjna _ przy zastosowaniu domyślnych ograniczeń zawiera tabela 6.2.

Opracowując raport analityczny, zdecydowano się na pominięcie czasów transportu i magazynowania w parametrach wejściowych symulacji. Wynika to z wytycznych menedżera wyższego szczebla firmy, rekomendującego przyjęcie aktualnych czasów trwania interakcji z klientem i wykonawcami jako zapewniających adekwatny poziom bezpieczeństwa i zarazem komfortu z punktu widzenia partnerów biznesowych. Tym samym te spośród czasów transportu, które mają istotny wpływ na łączny czas przebiegu procesu obsługi gwarancyjnej, pozostaną na niezmienionym poziomie. Z uwagi na niewystępowanie podprocesów w omawianym procesie biznesowym raport ograniczono wyłącznie do charakterystyk zadań, eliminując agregacje na poziomie podprocesów i procesu jako całości.

Jak wyszczególniono w tabeli 6.2, podjęta w przeszłości decyzja o zastosowaniu wsparcia informatycznego administracji zaprocentowała wysoką efektywnością zadań _ generowania listy zgłoszeń oczekujących, generowania listy potencjalnych wykonawców czy też generowania listy potencjalnych terminów naprawy _. Z kolei do opóźnień w przebiegu procesu przyczynia się w znacznej mierze _ przeprowadzenie wizji lokalnej _, wymagające dojazdu rzeczoznawcy do przedmiotowej nieruchomości, jak również _ weryfikacja faktu dokonania naprawy _, również przeprowadzana na miejscu przez pracownika firmy. Z tego względu można rozważyć zastąpienie drugiej z wymienionych czynności weryfikacją telefoniczną. Kolejną potencjalną modyfikacją jest nadanie uprawnień do ustalania odpowiedzialności za powstanie usterki menedżerowi pionu ds. wykonawstwa, dzięki czemu przedstawiciel najwyższego szczebla zarządzania będzie angażowany wyłącznie w sytuacjach niejednoznacznych. Weryfikując rezultaty analizy, należy zwrócić uwagę na praktyczne
implikacje przyjęcia domyślnych ograniczeń symulacji — dla zadania _ zmiana statusu zgłoszenia _ oszacowano częstość na poziomie 0,999235, podczas gdy w rzeczywistości wynosi ona dokładnie jeden.

_ Tabela 6.2. _ Wyciąg z raportu analizy rachunkowej procesu Obsługa gwarancyjna

*Wskazówka 6.6. Przeprowadzanie analizy rachunkowej *

Przed uruchomieniem analizy należy upewnić się, że wartości prawdopodobieństw realizacji poszczególnych przepływów wyjściowych z punktów decyzyjnych lub bramek wykluczających zostały przypisane do dedykowanych pól _ Prawdopodobieństwo przejścia _. Pola te dostępne są w zakładkach _ Szczegóły (Symulacja) _ odpowiednich przepływów. W narzędziu zróżnicowano mechanizmy wprowadzania danych, gdyż — w odróżnieniu od innych algorytmów — analiza rachunkowa z założenia nie wspiera wykorzystania zmiennych ani wyrażeń warunkowych. Kwintesencją jej działania jest bowiem kalkulacja wartości oczekiwanych charakterystyk czasowych i kosztowych na podstawie prawdopodobieństwa przypisanego do każdej ze ścieżek.

Aby zainicjować analizę rachunkową, należy przełączyć narzędzie w tryb _ Analiza , a następnie kliknąć ikonę _ Analiza rachunkowa _. Dostęp do opcji jest możliwy także za pośrednictwem menu głównego trybu analizy. W wyświetlonym oknie dialogowym należy wskazać proces biznesowy do analizy i ewentualnie zmodyfikować _ Ustawienia _ domyślne. Jeśli proces zawiera liczne pętle, adekwatną uwagę należy poświęcić Ustawieniom rozszerzonym . W szczególności parametrowi _ Maks. długość pętli _ warto przypisać faktyczną liczbę kategorii modelowania, składających się na najdłuższą pętlę na diagramie. Kolejne okno umożliwia opcjonalne zastosowanie filtra oraz zwiększenie liczby instancji danego procesu. Filtr jest użyteczny, jeśli analityk biznesowy chce np. wyszczególnić, jakie koszty w procesie generują czynności nietworzące wartości. Uzyskane wyniki można przeszukać, wydrukować bądź zapisać w oknie wyników analizy rachunkowej. Obsługiwane formaty obejmują pliki tekstowe w kilku odmianach, pliki * .rtf , * .csv _
oraz format HTML.

_ *Artykuł stanowi fragment książki pt. „Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce” Bartłomieja Gawina i Bartosza Marcinkowskiego _

Tagi: psychologia biznesu
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz