Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ile kosztuje stres?

0
Podziel się:

Stres rujnuje zdrowie pracowników i efektywność firmy. To jeden z najbardziej powszechnych problemów w miejscu pracy.

Ile kosztuje stres?
bEJYvCwl

Stres rujnuje zarówno zdrowie pracowników jak i efektywność firmy. Obecnie jest jednym z najczęściej wymienianych i najbardziej powszechnych problemów w miejscu pracy.

Konsekwencje stresu mogą znacznie obniżyć wydajność przedsiębiorstwa i bezpośrednio wpływają na jakość pracy pracowników. M.in. dlatego coraz częściej podejmowane są badania mające na celu analizę skutków stresu i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Najpoważniejsze, wymierne konsekwencje stresu to: absencja, czyli nieobecność w pracy związana ze stanami chorobowymi, ale także innymi powodami, nie mającymi bezpośredniego związku ze stanem zdrowia, brak motywacji do stawienia się w miejscu pracy, niechęć do wykonywania pracy, rotacja pracowników, zmniejszona wydajność pracy.

bEJYvCwn

| NAJWAŻNIEJSZE STRESORY (czynniki wywołujące stres w miejscu pracy) |
| --- |
| a) zagrożenia takie jak: ryzyko związane z pracą w niebezpiecznych warunkach; zagrożenie zwolnieniem, zmianą, niepewność zmian; słabe relacje pomiędzy przełożonym a podwładnym, mobbing b) nacisk na dotrzymanie terminów, zapoznanie się z nową technologią, przystosowanie się do określonej kultury organizacji, zaakceptowanie nowych celów i założeń, czy konieczność raportowania wyników c) frustracja wynikająca między innymi z: przeciążenia ilościowego i jakościowego pracą, zbyt niskich wymagań w pracy, ograniczonej kontroli nad pracą, z niedoprecyzowanego profilu stanowiska, słabej komunikacji w miejscu pracy, braku świadomości przełożonych o istnieniu stresorów, braku znajomości indywidualnych osiągnięć pracowników, braku awansu, braku predyspozycji do wykonywania zawodu – konfliktu roli zawodowej, czy też braku wsparcia ze strony pracowników lub przełożonych d) stres osobisty wynikający ze straty, śmierci osoby bliskiej bądź rozstania z nią, zagrożenia zdrowia, poważnego wypadku, utraty pracy [1]. |

Stres rodzi ogromne straty

Szacuje się, że rocznie w USA wydaje się ok. 300 miliardów dolarów - czyli 9500 dolarów na jednego pracownika - na eliminowanie i usuwanie skutków związanych ze stresem zjawisk, takich jak: spadek wydajności, absencja w pracy, roszczenia odszkodowań, koszty leczenia, ubezpieczenia społeczne i rotacja pracowników.

Jak to wygląda w praktyce? W jednej z firm telekomunikacyjnych z siedzibą w Chicago wyliczono koszty związane ze stresem wynikającym z jednej konfliktowej sytuacji – koszty te wyniosły 134 267 dolarów i uwzględniały: koszty związane z czasem straconym na rozwiązywanie konfliktu, zmniejszoną efektywnością, odejściem wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, nie podejmowaniem decyzji, spadkiem motywacji pracowników, absencją i kosztami ubezpieczenia zdrowotnego. koszty te dotyczyły zaledwie dwóch miesięcy występowania stresującej sytuacji.

bEJYvCwt

W 1998 roku w 27 japońskich, szpitalach psychiatrycznych, stowarzyszonych w Fukuoka Association of Psychiatric Hospitals [2] zbadano ilość pielęgniarek deklarujących zamiar odejścia z pracy. Wyniki wykazały, że aż 44,3 proc. ankietowanych pielęgniarek wyraziło zamiar odejścia z pracy z powodu silnego ryzyka napadów agresji ze strony pacjentów i związanego z tym ryzykiem stresu. Odejście z pracy zadeklarowała więc niespełna połowa pracowników, w tym przypadku aż 662 osoby – tak więc stres, i wynikająca z niego rotacja pracowników, mogą przybierać ogromne rozmiary, a w konsekwencji narażać przedsiębiorstwo na olbrzymie straty.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Najbardziej popularnym i efektywnym rozwiązaniem problemów i sytuacji stresowych jest koncepcja prewencyjnego zarządzania stresem, czyli strategia działań przyjętych w celu zapobiegania bądź niwelowania poziomu stresu. Jest to „filozofia organizacji i zbiór zasad, które kształtują konkretne metody poświęcone promocji zdrowia jednostek i organizacji w celu zabezpieczenia jednostek i organizacji przed negatywnymi skutkami stresu” [3].

_ Więcej o zarządzaniu stresem i programach prewencyjnych na konferencji „Zarządzanie stresem”, dnia 19 kwietnia 2007 we Wrocławiu oraz na stronach www.iizi.pl. _

bEJYvCwu

W myśl koncepcji prewencyjnego zarządzania stresem dobrostan organizacji jest w pełni zależny od dobrostanu jej pracowników, a jej dynamizm i produktywność są efektem ich pełnego zadowolenia. Stąd też zarządzający powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za zdrowie jednostek jak i organizacji.

Głównym założeniem programu prewencji stresu jest przekonanie, że stresu można uniknąć, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i organizacyjnym. Przyjmuje się także, że zmiany funkcjonowania organizacji dotyczą także stresu, a dynamizm ten wymusza stały monitoring programu zarządzania stresem oraz przyczyn i skutków stresu organizacyjnego [4].* *

Jak zmienić organizację pracy, by wyeliminować stres?

Nie istnieją uniwersalne wzory prewencyjnego zarządzania stresem, oferujące standardową procedurę postępowania, ani podręczniki ukazujące jak taki program wdrożyć. Każdy program zarządzania stresem, powinien stanowić wynik analizy szeregu indywidualnych czynników, takich jak: wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, złożoność firmy, typ organizacji, kultura przedsiębiorstwa, a przede wszystkim typ występujących sytuacji stresowych, których doświadcza dana organizacja. Niemniej można wyróżnić kilka podstawowych wskazówek o charakterze uniwersalnym.

Prewencja w trzech etapach

Prewencyjne zarządzanie stresem, realizowane poprzez program zarządzania stresem, powinno zakładać działania trójetapowe:

bEJYvCwv

1. PREWENCJA - polegająca na usuwaniu potencjalnych przyczyn stresu;
* 2. MODYFIKACJA *- reakcji jednostki na pojawiające się sytuacje stresowe;

*3. OBNIŻENIE *- poziomu negatywnych skutków stresu.

| JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WALKI ZE STRESEM? |
| --- |
| 1. Zbudować świadomość istnienia stresu w pracy (jego przyczynach, symptomach, kosztach i potrzebie kontroli. Ważne jest, aby świadomość istnienia stresu kształtować nie tylko wśród pracowników, ale także osób zarządzających. 2. Zapewnić wsparcie zarządu, zaangażowanie w program. Cel ten można osiągnąć przedstawiając zarządowi zarówno cel programu jak i jego znaczenie dla funkcjonowania organizacji. Należy przedstawić w formie pisemnej propozycje wdrożenia projektu i jasno określone spodziewane korzyści dla organizacji. Należy jasno nakreślić ryzyko, na jakie narażona jest dana organizacja, jeżeli program nie zostanie wdrożony oraz z drugiej strony korzyści, które przyniesie jego zastosowanie w firmie. 3. Zapewnić udział pracowników i ich zaangażowanie na wszystkich etapach wdrażania programu. 4. Przygotować zasoby konieczne do przeprowadzenia programu – w tym m.in. specjalistyczne szkolenia wewnętrzne dla pracowników lub pomoc trenerów bądź konsultantów zwalczających stres [5] |

bEJYvCww

Powodzenie programu uwarunkowane jest przede wszystkim trafnością sformułowanych celów. Cele te powinny być osiągalne, ale i mierzalne. Projekt powinien też uwzględniać spodziewane korzyści, zarówno dla pracowników indywidualnych jak i organizacji.

Bibliografia:

*[1] *Northern Territory Government, Managing stress in the workplace,

*[2] *American Psychiatric Association - Factors Affecting Psychiatric Nurses' Intention to Leave Their Current Job

*[3] *Quick J.C., Quick J.D., Nelson D.L., Hurrell J.J. Preventive stress management in organisations. Washington, DC, American Psychological Association. 1997

*[4] *Cieślak, Roman Czym jest stres w pracy i jak nim zarządzać, Bezpieczeństwo Pracy, 6

*[5] *NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health), Preventing stress at work, A comprehensive approach.

bEJYvCwO
strategie
zarządzanie
KOMENTARZE
(0)